Điều khoản sử dụng

Giỏ Hàng

Điều khoản sử dụng

Xin mời bạn hãy đọc cẩn thận Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập vào website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email phaletiepkhac@gmail.com


1. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng

1.1. Truy cập tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê.

1.2. Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

(i) Việc bạn sử dụng website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, kể cả vùng tương tác bất kỳ.
(ii) Việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê.
(iii) Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê.
(iv)  Truy cập tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, bạn đồng ý bạn sẽ không:

 • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.
 • Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê.
 • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác.
 • Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.
 • Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Bạn thừa nhận nội dung trên website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê nói chung do Công ty Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, cộng tác viên cá nhân về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê cho phép truy cập tới nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê sở hữu bản quyền trong việc "xem và cảm nhận", có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

2.2. Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể:

(i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung
(ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung
(iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho "website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp:

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như "do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website  Công ty Cổ phần Kiến Á quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp

3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Điều khoản Thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng:

 • Vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê vẫn còn hiệu lực vào lúc đó.
 • Bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc các nhóm thứ ba khác.
 • Vi phạm luật hiện hành hoặc.
 • Những điều không hay khác.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê trong điều hành Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website mà không thông báo với các hành động khi Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê tin là có hại đến website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê và những người sử dụng khác.

Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết; các từ chối các cam kết; các giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Các liên kết:

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website  Công ty Cổ phần Kiến Á hoặc được kiểm soát bởi Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê.

Từ chối các bảo đảm:

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. chính sách của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê là sự mạo hiểm của riêng bạn. Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ không bảo đảm rằng, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc website này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác.

Và chúng tôi cũng không bảo đảm về các kết quả nhận được từ việc sử dụng website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc về tính đúng lúc, tính trình tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của mọi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc mọi site được kết nối đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê được cung cấp trên cơ sở "với tư cách là”, "nếu có” mà không có bất kỳ đảm bảo theo hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý:

Trong bất kỳ trường hợp nào, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/hỏng hóc/nhiễu điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, vi rút máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi.

Trong bất kỳ trường hợp nào, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi nhóm thứ ba khác về mội quyết định đã ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc nội dung chứa đựng trong phạm vi mọi site internet được kết nối với hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Nội dung trong phạm vi website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê và nội dung trong phạm vi các site internet được kết nối đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê có thể có lỗi kỹ thuật, các lỗi không chính xác khác, hoặc các lỗi in. Các thay đổi được bổ sung định kỳ vào nội dung trong đây, những thay đổi này sẽ được cập nhật trong các phiên bản mới của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê và đặc biệt được bao hàm trong bản thoả thuận này. Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê và các cộng tác viên có thể có những cải tiến và/hoặc các thay đổi về nội dung vào bất kỳ lúc nào.

Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, hoặc với giao kèo truy cập của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê nữa.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê.

7. Các vấn đề khác

Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Các điều khoản của các mục 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6 và 7 sẽ vẫn còn lại sau sự chấm dứt hoặc kết thúc Điều khoản Thoả thuận này. Nếu điều khoản bất kỳ của Điều khoản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có căn cứ hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Việc website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Điều khoản Thoả thuận này sẽ được quản lý theo các luật của địa phương sở tại của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án địa phương đó. Điều khoản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai.

Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của website Công ty TNHH Quà Tặng Pha Lê đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay2,541
 • Tháng hiện tại54,472
 • Tổng lượt truy cập5,749,759

Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn hỏi về thời gian giao hàng là bao lâu ?

Chào bạn hiện nay theo tùy theo mức độ xa gần của địa chỉ bạn cung cấp thì mức độ giao hàng cũng khác nhau, nhanh nhất là vài giờ hoặc có thể là vài ngày nếu xa hơn. Đặt biệt ở khu vực nội thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ trong ngày bạn đặt hàng.

Cho tôi hỏi hiện nay đang có chương trình nào khuyến mãi hiện tại không ?

Chào bạn tất cả các chương trình khuyến mãi đang cập nhật trên website và fanpage của chúng tôi tại Quà Tặng Pha lê, ngoài ra còn có chương trình giảm giá 10% cho khách hàng đặt mua online.

Địa chỉ hệ thống của cửa hàng bạn ở đâu vậy ?

Hiện tại chúng tôi có 4 cửa hàng trên hệ thống, địa chỉ cửa hàng nằm ở Trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh. Chi tiết hơn bạn có thể vào website và vào phần trang liên hệ.
Để là một trong những khách hàng đầu tiên nhận được khuyến mãi chương trình quà tặng cao cấp hằng tháng?
0916.09.48.09
Chat facebook
Chat zalo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây